Ny Analyse Om Nyboligmarkedet – Vi Får Høy Boligbygging, Men Ikke Boligbonanza

Mange av bygningane frå denne perioden var store langhus som kunne vere opptil 40–80 meter lange, bygde for å huse både folk og dyr. Han har italiensk og fransk opphav og fekk ei kort blomstringstid, i Frankrike særleg mellom 1730 og 1745. I Noreg kjenner vi stilen frå slutten av 1700-talet, men han fekk ikkje så stor innverknad i arkitekturen. Parallelt med at ein i visse distrikt – særleg i innlandsområda på Austlandet – heldt fram med upanelte tømmerhus, utvikla det seg ein eigen panelarkitektur i landet elles. På Vestlandet og i sørnorske kyststrøk ville ein helst ha det liggjande panelet, medan Austlandet og innlandet nordover og dessutan kyststrøk i Nord-Noreg vart prega av hus med ståande tømmermannspanel. Det typiske barokkhuset har ein massiv bygningskropp, helst med strengt symmetrisk fasade, ofte framheva med eit markert inngangsparti. Jeg har et økende tilsig av konflikter som handler om skjeggkre; nå har jeg vel tjue saker liggende og det er bare toppen av isfjellet, sier advokat Geir Nærø, som har spesialisert seg på skadedyr. Da begynte jeg å se etter egen bolig, forstod jeg for alvor hvor vanskelig det er å komme inn på boligmarkedet, sier Eva Rønningen. Jamvel om vi ofte oppfattar bygningar som typisk norske, har førebileta nesten alltid komme frå utlandet.

Små Hjem Utbyggere

Vi henvender oss til ungdom i alderen 18-29 år, siden det er de som har størst problemer med å komme inn på boligmarkedet. Vi setter pris på at Ap har snudd, men det skaper problemer for utbyggeren. Minus: Forkjøpsretten kan føre til at færre deltar i budrunden enn det ellers ville gjort, og det kan bety lavere pris for dem som selger. Det reguleres færre boliger i Oslo nå enn det gjorde tidligere. Det er imidlertid et påfallende mønster at insektene trives best i nye, eller nyrenoverte, boliger. Dessutan har det alltid vore skilnad i stilartar mellom vanlege hus for folk flest og dei bygningane som vart bygde til offentlege eller felles føremål. Til Noreg kom stilen omkring 1814. Landet var i ferd med å etablere seg som nasjon, og dei offentlege bygningane som vart reiste, fekk òg preget frå empiretida. Frå 1700-talet kan vi sjå at europeisk byggjestil og stilepokar får meir å seie for utforminga av husa her til lands. Prognosesenteret får månedlig innrapportert tall fra rundt 800 av de største boligprodusentene her i landet.

Ny Analyse Om Nyboligmarkedet  - Vi Får Høy Boligbygging, Men Ikke Boligbonanza

Formspråket i rokokkoen er svært likt formspråket i barokken, men på grunn av asymmetrien i ornamentikken og dei lyse og lette fargane får rokokkoen eit lettare og meir elegant preg. Dei ulike stilartane hadde røtene sine i Europa og brukte ofte mange år på å nå fram til Noreg. Elva, som hadde tilløp av Kleivrudbekken, buktet seg rolig gjennom Øiom og sluttet seg til Lågen igjen lenger sør. Det har samanheng med at store delar av byen vart øydelagd i bybrannen i 1904, og at han vart bygd opp igjen etter moten på den tida – jugendstilen. 1800-talet var ein periode med høg byggjeaktivitet, og i denne tida voks mange av trehusbyane fram, slik vi kjenner dei frå Bergen, Stavanger og andre byar. I denne perioden vart det stadig vanlegare med panelte hus i byar og tettstader langs kysten. Nytt i perioden var mansardtaket, som kom i bruk i Noreg rundt 1760–1780 og då gjerne med svai.

  1. Hvordan hjørnene er løst; hjørnekasse eller skråskjært, gjerdet
  2. 2 Vedlikehold av ytterdører (pdf)
  3. 2 Trevirke: Sopp- og insektangrep: Svertesopper (pdf)
  4. Ventilasjon 14%, ofte mindre på grunn av dårlig ventilasjon i denne typen hus
  5. Heil- eller halvvalma tak
  6. Småruta vindauge, også samanstilling av fleire vindauge

Inngangsdører, vindaugsomrammingar og søylemotiv i fasaden kunne òg ha rokokkopreg i denne perioden. Stilen er særleg nytta i kyrkjer, men element er òg nytta i skular, jernbanestasjonar og villaer. I eksteriøra er det særleg dører og inngangsportalar som viser særpreget stilen har, og skil han frå dei andre stilartane. Gotisk stil (i Noreg 1180–1300) har opphavet sitt i Frankrike og fekk særleg gjennomslag i bygging av europeiske katedralar i tida frå 1200 til 1500. Av dei viktigaste særmerka kan nemnast spissbogar, krysskvelv og langstrekte, luftige konstruksjonar i mur. Alle desse bygningselementa har vorte påverka av dei rådande estetiske ideala, teknologien og økonomien i tida. Panel hadde både praktiske og estetiske fordelar. Klima og naturtilhøve hadde mykje å seie for korleis bygningskonstruksjonane vart laga, og korleis husa vart plasserte. Men den aller største påverknaden har empiren hatt på trearkitekturen, og stilen har hatt like mykje å seie for husa til vanlege folk som for herskapshus. Kostbare fargar som blykvitt og pariserblått vart motefargar for dei velståande, medan husa til vanlege folk framleis vart måla i jordfargar. Jamvel dei enklaste husa har detaljar som plasserer dei i tid. Kanskje fortel detaljane at huset er ombygd og endra fleire gonger i levetida si, eller kanskje står vi framfor eit hus som har det opphavlege preget sitt intakt.

Oftast er det detaljane i eksteriør og interiør som tydelegast fortel om stil og mote, og ikkje dei berande delane av konstruksjonen som laft og reisverk. Romansk stil voks fram ved bygging av kyrkjer og klosteranlegg på 900-talet i Mellom- og Sør-Europa. Etter kvart vart det vanleg å knyte ulike stilartar til bygningar ut frå den funksjonen bygningane hadde, til dømes skular og kyrkjer. I ein del tilfelle vart til dømes trematerialar eller ferdigproduserte huskroppar kjøpte langvegs frå og transporterte til den staden husa skulle byggjast. Husa på Vestlandet vart annleis enn husa på Rørosvidda, og husa på Jæren skil seg frå husa i Finnmark. Større vindaugsruter vart tilgjengelege og erstatta dei småruta vindauga frå 1700-talet. Elles var empirehuset prega av enkel detaljering og relativt små takutstikk. Schumann og boligbyggerne har fra arkitekter fått kritikk for å bygge med for dårlig kvalitet, for små leiligheter, små soverom og lite dagslys. Helt rydde opp alt fettet, eller små gress blader derfra.

Svært mange bygardar har fasadar med italienske renessansedetaljar.

Ei utskoren taklist, eit vindauge med sprosser eller eit dørhandtak – alt er med på å fortelje ei historie. Dugande handverkarar frå Europa kom til Noreg alt i mellomalderen og tok med seg kunnskap og ideal som påverka den norske byggjeskikken. Nordmenn har vore ei reisande folkeferd, og landet har fått mange kulturelle impulsar gjennom handelsmenn, sjøfolk, handverkarar og kunstnarar. Svært mange bygardar har fasadar med italienske renessansedetaljar. Det vart reist fleire bankbygg i nybarokk stil, men stilen vart elles nytta i bygardar og villaarkitektur. Store delar av 1800-talet var prega av at arkitektane greip tilbake til tidlegare stilartar som romansk stil, gotikk, renessanse og barokk. Du kan også få en garasje som er i samme stil, og du kan få den integrert. Få oversikt over bruk av lyse og mørke farger i hjemmet ditt. Personlig engasjement, tilsyn over produksjon og bygging sikrer virkelig god kvalitet på husene vi bygger. Er dere unge, eldre, eller kanskje unge som har tenkt til å bli gamle i huset du bygger?

Ny Analyse Om Nyboligmarkedet  - Vi Får Høy Boligbygging, Men Ikke Boligbonanza